Krav om politiattest


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Verdal svømmeklubb blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Kontakt Vidar Øvrum (leder), e-post: vidoevr@online.no vedrørende spørsmål om politiattesten.

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på 1-2-3:

  1. Søknaden om politiattest fylles ut av den enkelte (på nettet): https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/
  2. I tillegg må hver enkelt fylle ut og legge ved skjemaet Arbeidsbekreftelse, som kan fås ved henvendelse til Dag Voll (ansvarlig for kursene). Skjemaet deles også ut på instruktørmøtet, før hver sesong.
  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Ronny Osen (Bademester Verdal svømmehall). 
Verdal svømmeklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/